Privacyverklaring

  /  Privacyverklaring

Privacyverklaring Buro Klink

Versie augustus 2018

Mevrouw M.C. Grijpink-Klink MSc., handelend onder de naam Buro Klink, gevestigd aan Pieter Breughelstraat 47 te Utrecht, hierna te noemen: Buro Klink, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Dit privacybeleid is van toepassing op alle met Buro Klink aangegane overeenkomsten, offertes, diensten en communicaties.

Artikel 2. Verwerken van persoonsgegevens

Buro Klink verwerkt persoonsgegevens voor het aanbieden en leveren van haar diensten. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Daarnaast worden aanvullende bijzondere en of gevoelige persoonsgegevens verwerkt waaronder de schoolsituatie, gezondheidssituatie, thuissituatie en gezinssituatie van personen jonger dan 16 jaar.

Artikel 3. Doel van verwerking van persoonsgegevens

Buro Klink verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  1. Offreren, leveren, rapporteren en factureren van haar diensten;
  2. Communiceren en rapporteren met de cliënt, opdrachtgever, ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers;
  3. Informeren omtrent haar dienstverlening en aanbiedingen hieromtrent;
  4. Voldoen aan wettelijke verzoeken.

Artikel 4. Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die nodig zijn om een goede dienstverlening te bieden, worden in een dossier vastgelegd. De bewaartermijn van de dossiers is vijftien jaar, gerekend vanaf het jaar dat de dienstverlening is afgerond, conform de beroepscode NVO.

Artikel 5. Delen van persoonsgegevens

Het delen van persoonsgegevens met derden wordt uitsluitend na toestemming van de opdrachtgever, ouders en of vertegenwoordigers gedaan. Te allen tijde kunt u een gegeven toestemming voor de toekomst weer intrekken door dit per e-mail mede te delen aan info@buroklink.nl.

Wij maken met derden een verwerkersovereenkomst waarin afspraken worden gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Persoonsgegevens worden door Buro Klink niet verkocht aan derden en worden uitsluitend verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering haar dienstverlening of te voldoen aan wettelijke verzoeken.

Artikel 6. Inzien, wijzigen en verwijderen van persoonsgegevens

Voor het inzien, wijzigen of (gedeeltelijk-) verwijderen van een dossier kunt u contact opnemen met info@buroklink.nl.

Mocht in het dossier feitelijke onjuistheden staan, dan kunt u Buro Klink vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen.

Bij een dergelijk verzoek vraagt Buro Klink een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen, waarbij de pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en het Burgerservicenummer zwart gemaakt zijn ten behoeve van uw privacy. Buro Klink zal binnen 4 weken op het verzoek reageren.

In principe gaat Buro Klink in op uw verzoek, echter als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kan uw verzoek (gedeeltelijk) afgewezen worden.

Artikel 7. Bescherming persoonsgegevens

Buro Klink hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens en wenst misbruik, verlies, onbevoegd gezag, ongewenste openbaarmakingen en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. U kunt contact opnemen met Buro Klink wanneer u denkt dat gegevens niet goed beschermd zijn.